ALGEMENE VOORWAARDEN JOLO TRADING BV


Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "Jolo": Jolo Trading BV. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "product" of "producten": door Jolo aangeboden, verkochte en/of geleverde goederen zoals brandstoffen, smeermiddelen en andere zaken.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jolo en op alle met Jolo gesloten overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Jolo.
Zij zijn derhalve ook van toepassing op wijzigingen in overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiele) afnemer of opdrachtnemer (hierna "afnemer") gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Door het gebruik van de internetsite van Jolo en /of het plaatsen van bestellingen aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld in deze voorwaarden of overeenkomsten.

1.5 Afwijkingen met betrekking tot deze voorwaarden worden alleen met schriftelijk en ondertekend akkoord van de bestuurders van Jolo of diens gevolmachtigden toegestaan.


Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Jolo zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door afnemer zijn onherroepelijk.

2.2 Jolo is pas gebonden indien zij een order schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

2.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Jolo alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Jolo niet.

2.5 Afnemer en Jolo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet voor afnemer niets af aan de kracht van de overeenkomst of bestelling.


Artikel 3 Intellectuele eigendom
3.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Jolo ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Jolo.

3.2 Het is afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de producten te verwijderen of te wijzigen. Afnemer zal de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Jolo aan de producten heeft toegekend.

3.3 Voor iedere in strijd met 3.2 verrichte handeling is afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van Jolo op volledige schadevergoeding.


Artikel 4 Prijzen
4.1 Door Jolo opgegeven of met Jolo overeengekomen prijzen zijn inclusief transport en heffingen/accijnzen, maar exclusief BTW, tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Jolo gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.3 Jolo is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door Jolo vastgestelde omvang een toeslag in rekening te brengen in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Jolo geldende regeling.


Artikel 5 Levertijd en aflevering
5.1 De door Jolo opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in op het moment dat de opdracht schriftelijk is bevestigd. Overschrijding van levertijd verplicht Jolo niet tot schadevergoeding en geeft afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen, op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

5.2 Jolo levert de producten op het met de afnemer overeengekomen afleveradres. Afnemer is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

5.3 Indien afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Jolo dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

5.4 Jolo is niet verplicht om een verzoek van afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Jolo daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer.

5.5 Jolo is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.


Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien Jolo door overmacht tijdelijk of redelijkerwijs verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) buitengerechtelijk te ontbinden. Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

6.2 Onder overmacht zijn onder andere te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, door Jolo onvoorziene problemen bij productie of transport van de producten en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Jolo zijn ingeschakeld, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Jolo liggen.

6.3 Indien Jolo bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en Is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Gebreken en reclame
7.1 De door Jolo te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Garantie op geleverde producten strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de producten wordt gegeven (fabrieksgarantie). Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Jolo geleverde producten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of de betrokken zaak vervangen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Jolo. Deze garantie geldt tot de uiterste houdbaarheidsdatum van de producten.

7.2 Buiten de garantie vallen in leder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het door (personeel van) afnemer ondeugdelijk, onzorgvuldig of in strijd met door of namens Jolo gegeven instructies vervoeren, bewaren of gebruiken van de producten en/of andere zaken dan wet door ander dan het normale voorziene gebruik. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de geleverde producten geschikt zijn voor gebruik door afnemer.

7.3 Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan leder recht op reclame en/of vervanging vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen afnemer opleveren.

7.4 Afnemer dient binnen 24 uur nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk per email of brief bij Jolo te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Jolo.

7.5 Indien afnemer reclameert is hij verplicht Jolo in de gelegenheid te stellen de producten en/of andere zaken te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Afnemer is verplicht om de zaken waarover is gereclameerd ter beschikking van Jolo te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt.

7.6 Retourzending aan Jolo van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere Instructies van Jolo. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van afnemer.

7.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

7.8 Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Jolo binnen 3 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Jolo mede te delen, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

7.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van afnemer niet op.

7.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of andere zaak is afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Jolo behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door afnemer zijn voldaan.

8.2 Indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Jolo gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

8.3 Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Jolo te bewaren.

8.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor geleverde producten gaat over op afnemer indien en zodra de producten aan afnemer ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 9 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Jolo te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum.

9.2 Jolo heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien afnemer geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Jolo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Afnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Jolo.

9.3 Afnemer doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt haar een retentierecht op de producten toe.

9.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is afnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 8% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling en onverminderd het recht van Jolo om haar volledige schade te vorderen.

9.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van afnemer.

9.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, ophoudt te bestaan en/of wanneer enig beslag ten laste van afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is afnemer gehouden Jolo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.7 Jolo is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van afnemer in het geval Jolo goede grond heeft te vrezen dat afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel afnemer zijn verplichtingen niet-nakomt of sprake is van een van in 9.6 genoemde situaties.

9.8 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 10 Annulering
10.1 Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Jolo en de winstderving door Jolo, te vermeerderen met BTW, aan Jolo te vergoeden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van de annulering bij Jolo.


Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Buiten het bepaalde in artikel 7.1. heeft afnemer geen enkele aanspraak op Jolo wegens gebreken in of met betrekking tot de door Jolo geleverde producten.

11.2 Jolo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jolo.

11.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van afnemer.

11.4 Mocht Jolo ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Jolo ten opzichte van afnemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

11.5 Mocht Jolo ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn en, om welke reden dan ook, onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Jolo ten opzichte van afnemer beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,- per levering.

11.6 Afnemer zal Jolo niet aansprakelijk stellen indien hij de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

11.7 Iedere vordering op Jolo vervalt na verloop van 12 maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd.


Artikel 12 Vertegenwoordig
12.1 Indien afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Jolo aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.


Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Alle geschillen tussen Jolo en afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg met behoud van de mogelijkheid van appel en cassatie.

13.2 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Jolo, en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Deze Algemene Voorwaarden  zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 657.47.046.

 

Afdrukken

Klant login